INTERNACJONALIZACJA MŚP

„Umiędzynarodowienie Działalności Przedsiębiorstwa firmy Symag Sp. z o.o.”

Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Cel szczegółowy realizowany poprzez Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP: Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP.

Wsparcie w ramach Działania 3.2 ukierunkowane będzie na wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz promocję gospodarczą regionu.

Wzmocnienie międzynarodowych powiązań gospodarczych oraz wypromowanie województwa mazowieckiego zarówno w kraju, jak i za granicą można osiągnąć dzięki intensyfikacji działań związanych z promocją inwestycyjną i gospodarczą regionu. W ramach Działania zaplanowano wsparcie inwestycji związanych z:

  • promocją przedsiębiorstw w kraju oraz na rynkach międzynarodowych,
  • promocją gospodarczą regionu w ramach szerokiej lub kierunkowej kampanii promocyjnej